Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola s VJM

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

vyhlasuje v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda.

Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná spôsobilosť/,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný – žijúci v platnom manželstve,
 • osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky,
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo,
 • pozitívny vzťah k deťom a mládeži,
 • znalosť všeobecnej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo.

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • doklad o pedagogickej praxi minimálne 5 rokov – originál,
 • odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – originál,
 • krstný list – originál,
 • sobášny list, ak uchádzač nie je slobodný – originál,
 • písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej morálke a o živote uchádzača – originál; písomný súhlas ordinára, ak je uchádzač kňaz – originál; písomný súhlas predstaveného, ak je uchádzač rehoľník – originál,
 • koncepcia rozvoja cirkevnej školy (písomne) a duchovnovýchovný program školy (písomne),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 17. decembra 2021 na adresu:

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Arcidiecézny školský úrad
Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.
Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie CZŠ s MŠ Dunajská Streda – neotvárať“.

ThLic. Ján Polák, PhD.
riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Trnava
V Trnave, 16. novembra 2021
Č. 9257/2021

plebania.sk

A dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templom, a sikabonyi Mindenszentek-templom és a dunaszerdahelyi római katolikus Szent György-plébánia honlapja.

A plébánia elérhetőségét és a hivatalos órákat ide kattintva találja.