Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola s VJM

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

vyhlasuje v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda.